Zákazník: nepřihlášen [ přihlásit se | registrovat ]

Reklamační řád

Záruka, servis 

 

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

Záruční podmínky pneumatik

Výrobce zodpovídá za výrobní vady, v dusledku kterých byly pneumatiky predcasne vyrazeny z provozu, pokud jejich vyrazení nebylo zaprícineno prokazatelnou závadou vozidla nebo porušením predpisu o používání pneumatik.

Výrobce odpovídá za skryté výrobní vady ve smyslu ustanovení Obcanského zákoníku ve vztahu k uživatelum,

  • po dobu 2 let ode dne zakoupení výrobku plná záruka
  • po dobu dalších 12 mesícu prodloužená zárucní doba. V této prodloužené lhute má reklamující v prípade oprávnené reklamace nárok pouze na financní náhradu úmernou zbytkové hodnote hloubky drážky desénu u pláštu. U duší a vložek pak pomernou cást ceny ve výši úmerné podílu mezi celkovou dvouletou zárukou a skutecnou dobou využívání pocítanou od data zakoupení duše nebo vložky. Plná i prodloužená zárucní doba platí nejdéle do šedesáti mesícu od data výroby.